Regulamin PDF
Wszelkie pytania należy kierować na:
e-mail: rajdgranica@zhp.pl


REGULAMIN XXX RAJDU GRANICA

Szklarska Poręba, 08-11 września 2022 r.
Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego

 1. CELE RAJDU:
  – promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Karkonoszy, Gór Izerskich
  i Rudaw Janowickich;
  – rozpowszechnianie harcerskiego stylu życia;
  – propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego wypoczynku, szacunku do
  przyrody;
  – zwiększenie zainteresowania uczestników realizacją i zdobywaniem sprawności.

 2. ORGANIZATORZY RAJDU:
  – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska im. hm. Stefana
  Mirowskiego,
  – Hufce ZHP: Kamienna Góra, Karkonoski, Lubin, Świdnica, Ziemi
  Dzierżoniowskiej, Wrocław Północ, Wrocław Wschód,
  – Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

 3. KOMENDA RAJDU:
  – Komendant: hm. Arkadiusz Rudolf,
  – Z-ca komendanta ds. organizacji: phm. Patrycja Soluch,
  – Członek komendy ds. finansów: phm. Dawid Stec,
  – Członek komendy ds. programu: hm. Karolina Cych,
  – Członek komendy ds. tras: phm. Tomasz Natoński,
  – Członek komendy ds. promocji: phm. Julietta Wojciechowska ,
  – Członek komendy ds.
  miasteczka programowego: hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel
 4. KOMENDANCI TRAS:
  – Trasa III Hufca Karkonoskiego – starszoharcerska: pwd. Kacper Żeliszewski,
  – Trasa IV Hufca Wrocław Północ – starszoharcerska: pwd. Julia Jeleń-Kryjom,
  – Trasa V Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej – wędrownicza: pwd. Damian Trela,
  – Trasa VI Hufca Wrocław Wschód- starszoharcerska – pwd. Hubert Głuch,
  – Trasa VII Hufca Kamienna Góra – zuchowa: hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel,

  – Trasa VIII Hufca Głogów – harcerska: phm. Anna Borwik
  – Trasa IX Hufca Świdnica – harcerska: phm.Oskar Kaszubowsk,
  – Trasa X Nieprzetartego Szlaku – hm. Aldona Karlak,
  – Trasa XI Nieprzetartego Szlaku – phm. Katarzyna Ługowska.

  – Trasa XII Nieprzetartego Szlaku – hm. Gabriela Trela-Kilian.
 5. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
  – Rajd odbędzie się w terminie: 08-11 września 2022 r.
  – Podsumowanie Rajdu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Szklarskiej Porębie,
  w niedzielę 11.09.2022r.
  – Trasy Rajdu będą przebiegać szlakami Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw
  Janowickich.

 6. RAJD DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW:
  – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  – Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Dolnośląskiego;
  – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projekty z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa.

 7. IDEA RAJDU:

„Na Szlakach Tajemnic”

Rajd będzie przebiegał pod hasłem „Na Szlakach Tajemnic”. Dla naszych harcerzy Sudety to świat pełen wyzwań, zagadek i tajemnic. Będziemy odkrywać tajemnice przyrody, Parku Narodowego, mijanych na szlaku miejscowości i obiektów. Odkryjemy też tajemnice przeszłości Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich. Podsumowując ten sposób 30 letnią tradycję wędrówek górskich obytych w ramach Rajdu Granica. 

 1. UBEZPIECZENIE:
  Patrole ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kopia
  polisy powinna znajdować się w dokumentacji patrolu na trasie Rajdu.
  Zapytaj swojego Komendanta Hufca o hufcową polisę ubezpieczeniową. Nie dotyczy
  uczestników tras NS (ubezpiecza ich Organizator).

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZGŁOSZENIA:
  1) Uczestnicy Rajdu Granica uzyskały zgodę właściwego Komendanta Hufca.
  2) Osoby biorące udział w Rajdzie Granica opłaciły składki członkowskie do III kwartału 2022 roku włącznie.
  3) Odpowiedzialność za dobór uczestników i zapoznanie ich z obowiązującymi regulaminami ponosi patrolowy oraz Komendant właściwego hufca.
  4) Zgłoszenia na Rajd należy dokonać przez formularz zamieszczony na stronie www.rajdgranica.zhp.pl, który powinno się uzupełnić i wysłać najpóźniej do 26 sierpnia 2022 roku. O przyjęciu na daną trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
  5) W zgłoszeniu konieczne jest podanie numeru ewidencyjnego każdego członka patrolu (lub nr PESEL w przypadku organizacji harcerskich innych niż ZHP) oraz opiekuna.

  6) Patrolowy musi pobrać ze strony internetowej www.rajdgranica.zhp.pl.
  – Deklarację w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie,
  – Zgodę Komendanta Hufca.
  7) Do zgłoszenia w formularzu należy dołączyć w załączniku, jako skan lub wyraźne zdjęcie:
  – Zgodę Komendanta Hufca wraz z potwierdzeniem opłacenia składek członkowskich;
  – Deklarację opiekuna w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie;
  – Potwierdzenie wpłaty;
  – Kopię polisy ubezpieczeniowej NNW.
 1. UCZESTNICY:
  1) W Rajdzie uczestniczą patrole:
  – na trasie VIII – zuchowej: od 6 do 12 osób (w tym opiekun),
  – na trasie VIII, IX – harcerskiej: od 5 do 9 osób (w tym opiekun),
  – na trasie III, IV, VI – starszoharcerskiej: od 5 do 9 osób (w tym opiekun),
  – na trasie V – wędrowniczej: od 5 do 9 osób (w tym opiekun),
  – na trasach X, XI, XII – Nieprzetartego Szlaku: od 5 do 8 osób,
  2) Patrole na trasie harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej składają się z osób w danym wieku metodycznym. Patrolowy, starszy wiekiem metodycznym nie jest uczestnikiem biorącym udział w zadaniach. Tak samo opiekun pełnoletni będący lub niebędący patrolowym, nie bierze udział w zadaniach.
  3) Gromady liczniejsze niż 12 osób, chcące wziąć udział w rajdzie, zgłaszają kolejny patrol, który ma swojego opiekuna.
  4) Patrole NS mają mieć 2 opiekunów na patrol.
  5) Patrole powinny zgłaszać się na trasy zgodnie z wiekiem metodycznym:
  – pion zuchowy: 6-10 lat,
  – pion harcerski: 11 – 13 lat,
  – pion starszoharcerski: 13 – 16 lat,
  – pion wędrowniczy: 16 -21 lat.

Wątpliwości w kwestii zapisu uczestników względem wieku (np. w przypadku patroli
mieszanych – część uczestników byłaby młodsza od zakładanego wieku na danej trasie),
należy zgłaszać bezpośrednio u komendanta trasy. Zgłoszone wątpliwości będą
rozpatrywane w porozumieniu z Komendą Rajdu. Komenda Rajdu zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania patrolu w przypadku, gdy wiek uczestników nie będzie pokrywał
się z pionem trasy, a zgłoszenie nie zostanie wcześniej skonsultowane.

 1. WPISOWE:
  Warunkiem zakwalifikowania patrolu na Rajd jest opłacenie dodatkowej składki
  członkowskiej zadaniowej ZHP (dalej zwanej „wpisowym”) w następującej kwocie:
 • dla patroli z Chorągwi Dolnośląskiej do 26 sierpnia (do końca zgłoszeń) – 150 zł za osobę,
 • dla patroli spoza Chorągwi Dolnośląskiej do 26 sierpnia (do końca zgłoszeń) – 170 zł za osobę,

  Pamiątkowa koszulka jest dodatkowo płatna.
  Prosimy o wpisowe od całego patrolu. Patrolowy (opiekun) wnosi wpisowe tak samo, jak uczestnik Rajdu.

Wpisowe należy wpłacać na konto bankowe:
66 1750 0012 0000 0000 4097 7438
Chorągiew Dolnośląska ZHP
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
Z dopiskiem (tytułem przelewu):
„DSCZ Rajd Granica 2022, wpłata od (nazwa patrolu, hufiec, trasa nr. )”

Niezgłoszenie się uczestników lub całego patrolu na starcie Rajdu powoduje utratę wpisowego. Wycofanie się patrolu bez konsekwencji finansowych (utraty wpisowego) może nastąpić do 30 sierpnia 2022 roku.

W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarno-epidemiologicznego i niemożliwości organizacji przedsięwzięcia:

1. Do 10 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu organizator zwraca 100% wpisowego (do 30.08.2022)
2. Po 4 września organizator zwraca 70% wpisowego, a pozostałe 30% zostaje przeznaczone na sfinansowanie już poniesionych kosztów tras, ale stanowić
będą I ratę wpłaty wpisowego na Rajd 2023.

 1. WYPOSAŻENIE:
  Każdy patrol musi posiadać obowiązkowo: kompletną apteczkę; aktualną mapę terenu, po którym będą odbywać się wędrówki; busolę; latarki; przybory do pisania; zapałki; prowiant na czas trwania Rajdu; zainstalowaną aplikację „Ratunek” na przynajmniej
  jednym telefonie; powerbank. Ponadto patrolowy powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  – Wypełnione i podpisane przez właściwe osoby- Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników rajdu na uczestnictwo w rajdzie zgodne ze wzorem znajdującym się na stronie Rajdu,
  – Oryginały dokumentów zawartych w punkcie 9.7.


Każdy, kto bierze udział w Rajdzie musi obowiązkowo posiadać ze sobą: kompletne, regulaminowe umundurowanie; dowód tożsamości np. legitymację szkolną; ubiór turystyczny (w tym kurtkę przeciwdeszczową, ciepły sweter/bluzę polarową); drugi polar lub ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki, odpowiednie obuwie turystyczne, przeznaczone do wędrówek górskich (za kostkę); obuwie lekkie; śpiwór; karimatę;
niezbędnik; kubek.
Organizator zaleca, żeby uczestnicy zabrali ze sobą maseczki oraz płyn do dezynfekcji.


Mile widziane aparaty fotograficzne.

Dodatkowo: każdy zuch musi mieć ze sobą kamizelkę odblaskową.
Brak odpowiedniego wyposażenia, wskazanego powyżej, może być podstawą do dyskwalifikacji patrolu już na punkcie startowym – dotyczy wszystkich tras. Organizatorzy tras przed startem sprawdzają dokumenty patrolowego i wyposażenie uczestników w buty trekingowe, ciepłe ubrania i latarkę.
UWAGA! Organizator ma prawo nie wypuścić patrolu na trasę w przypadku, gdy któryś z
uczestników nie będzie posiadać w/w ekwipunku/ubioru w momencie wyjścia na trasę!

 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
  – noclegi w warunkach polowych,
  – posiłek w sobotę w Szklarskiej Porębie (pozostałe posiłki uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie),Trasa zuchowa zapewnia uczestnikom obiad każdego dnia, wrzątek i herbatę do wszystkich posiłków,
  – Pamiątkową plakietkę,
  – Potwierdzenie zdobytych punktów do GOT

  .
 2. ZADANIE PRZEDRAJDOWE:

Wykonajcie KARTĘ DO KRONIKI RAJDOWEJ – kartka A-4 z bloku technicznego ustawiona poziomo z 4 – centymetrowym marginesem z lewej strony. Praca ma odzwierciedlać charakter drużyny. Mile widziane zdjęcia grupowe w mundurach. Liczy się pomysłowość w realizacji zadania. 

Zadanie zostanie ocenione pod warunkiem wysłania go do 1 września na adres Komendy Trasy.   

 1. WSPÓŁZAWODNICTWO:
  – Podczas Rajdu na trasach odbywa się współzawodnictwo pomiędzy patrolami.
  Punktację prowadzą Komendanci tras.
  – W patrolach harcerskich i starszoharcerskich zadania wykonują jedynie
  uczestnicy (opiekun/patrolowy nie wykonuje zadań).
  – Zwycięskie patrole otrzymają nagrody.
  – Każda drużyna będzie oceniana według poniższych kryteriów:
Lp.ZadanieSposób OcenyMax Ilość Punktów
1.Wyposażenie całego patrolu i ekwipunek uczestników:
– Wyposażenie patrolu zgodnie z regulaminem tj. apteczka,
mapa terenu, busola, aplikacja Ratunek, powerbank.
– Dokumentacja – Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na rajdzie, dowód wpłaty, Zezwolenia
opiekunów prawnych (rodziców) niepełnoletnich uczestników rajdu na uczestnictwo w rajdzie, kopię polisy
ubezpieczeniowej członków patrolu.

– Kompletne, regulaminowe umundurowanie; dowód tożsamości (legitymację szkolną); maseczkę lub przyłbicę, ubiór turystyczny (w tym między innymi – kurtkę przeciwdeszczową, ciepły sweter/bluzę polarową); czapkę, rękawiczki, odpowiednie obuwie turystyczne, przeznaczone do wędrówek górskich; obuwie lekkie; śpiwór; karimatę;
menażkę niezbędnik; kubek, termos na herbatę; elementy odblaskowe; latarkę; prowiant – odpowiednia ilość wody
oraz pożywienia na czas rajdu.
– Zuchy: kamizelka odblaskowa.
Ocenia
Komendant trasy bądź osoby przez niego wyznaczone
przez cały czas trwania Rajdu
10
2.Postawa harcerska:
– Przestrzeganie Prawa Harcerskiego i regulaminu Rajdu,
– Nienaganne zachowanie na trasie i w miejscach
noclegowych,
– Punktualność na starcie rajdu oraz w każdym dniu wyjścia w
góry,
– Zaangażowanie patrolu w wykonywanie zadań,
– Współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play,
– Dyscyplina podczas marszu,
– Zespołowe wykonywanie zadań,
– Wzajemna pomoc w czasie wędrówki.
Ocenia komenda trasy5
3.Ocena patrolowego:
– Przestrzeganie Prawa Harcerskiego i regulaminu Rajdu,
– Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony zdrowia członków patrolu oraz zasad bezpieczeństwa,
– Budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji między
członkami patrolu,
– Postawa liderska,
– Umiejętność reagowania na występujące problemy podczas
Rajdu,
– Komunikacja ze sztabem Rajdu i trasy.
Ocenia Komendant trasy bądź osoby przez niego wyznaczone przez cały czas trwania Rajdu5
4.Znajomość mapy oraz trasy wędrówki:
– Znajomość trasy na każdy dzień wędrówki,
– Umiejętność korzystania z mapy oraz oznaczeń szlaków górskich.
Ocenia Komendant trasy bądź osoby przez niego wyznaczone przez cały czas trwania Rajdu5
5.Zadania na trasie:
– Każdy Komendant trasy opracowuje dowolną liczbę zadań,
gier, punktów na swojej trasie. Przedsięwzięcia muszą
nawiązywać do ogólnej koncepcji programowej Rajdu.
Ocenę wszystkich zadań należy w sposób jasny i czytelny przedstawić dla patroli.
Ocenia komenda trasy60
6.Zadanie od Komendy Rajdu
Zadania przygotowuje Komenda Rajdu. Dotyczą one m.in.
wiedzy:
– Ogólnoharcerskiej,
– O Karkonoszach,
– o Straży Granicznej i GOPR-ze.
Ocenia komenda trasy5
7.Zadanie przedrajdowe :
Zadanie zostanie ocenione pod warunkiem wysłania go do 1 września na adres Komendy Trasy. 
-Wykonajcie KARTĘ DO KRONIKI RAJDOWEJ – kartka A-4 z bloku technicznego ustawiona poziomo z 4 – centymetrowym marginesem z lewej strony. Praca ma odzwierciedlać charakter drużyny. Mile widziane zdjęcia grupowe w mundurach. Liczy się pomysłowość w realizacji zadania.  
Zadania prześlijcie na adres wskazany przez Komendanta Trasy. 

Ocenia Komenda Trasy10
 1. FINAŁ RAJDU:

Do rozgrywki finałowej awansują zwycięzcy tras starszoharcerskich (trasa III, IV i VI) w przypadku trasy harcerskiej (trasa VIII i IX) w finale biorą udział 1 i 2 miejsce |w przypadku trasy wędrowniczej (trasa V) w finale biorą udział 1, 2 i 3 miejsce we współzawodnictwie na danej trasie.

Finał odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy.

Poniższy plan Finału może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych oraz innych sytuacji niezależnych od Organizatora.

Sobota, 10.09.2022
13:00 – 15:00– OBIAD
(
na placu przy Szkole Podstawowej nr 1)
– czas na apele tras

15:00 – 18:00 – miasteczko programowe
(
Orlik i plac przy Szkole Podstawowej nr 1)

16:45 – 17:30 – FINAŁ trasy zuchowej
(Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1)

17:30 – 19:00 – FINAŁ trasy harcerskiej, starszoharcerskich i wędrowniczej
(
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1)

20:00 – 21:00 –
MSZA ŚWIĘTA -polowa (plac przy Kościele ul. Mickiewicza)

21:30 – 22:15- Występ dla uczestników Rajdu

23:15 – 01:15 – KAWIARENKA (plac przy Szkole Podstawowej nr 1)

Niedziela, 11.09.2022
10:00-11:30 – APEL PODSUMOWUJĄCY
(Plac przy Szkole Podstawowej nr 1)

17. TRASY RAJDU:

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  – Wszyscy uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających ze Statutu ZHP, Prawa Harcerskiego oraz powszechnych norm prawnych, w szczególności: przepisów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej; a także niniejszego regulaminu;
  – Komenda Rajdu zastrzega, że Rajd może zostać odwołany w przypadku niekorzystnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, klęsk żywiołowych oraz sytuacji niezależnych od Organizatora;
  – Komenda Rajdu zastrzega sobie prawo do przesunięcia patrolu na inną trasę, o czym patrol zostanie powiadomiony;
  – Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
  – Dyskwalifikacja patrolu może nastąpić w przypadku postępowania
  niezgodnego z regulaminem Rajdu;
  – Dyskwalifikacja uczestnika/patrolu (np. w przypadku nieharcerskiej postawy lub za brak odpowiedniego wyposażenia) powoduje utratę wpisowego;
  – Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie Rajdu ponoszą patrole, patrolowi oraz właściwy komendant hufca;
  – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia wizerunku uczestnika Rajdu w materiałach promocyjnych i informacyjnych Rajdu Granica oraz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP;
  – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu;
  – Regulamin ustanowiony jest przez Komendę Rajdu;
  – Odwołania od decyzji Komendanta Rajdu lub zastrzeżenia do niniejszego regulaminu należy kierować do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP;
  – Dane osobowe przekazane organizatorowi, tj. Chorągwi Dolnośląskiej ZHP są wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).